top of page
image (3).png
לוגו צבעוני.png

האמנה לחיזוק הדמוקרטיה המקומית

השלטון המקומי הינו הגוף השלטוני הקרוב ביותר לאזרח, ועונה על מרבית צרכיו כתושב - החל משירותי בריאות וחינוך, עובר בפעילויות קהילה ופנאי וכלה בתשתיות ותברואה הבסיסיים כל כך. לצד מתן שירותים עירוניים, הרשות המקומית ונבחריה הם נציגי ציבור, ועל כן חלה עליה האחריות להגביר את מידת האמון של התושבים, באמצעות ביסוס ערכים דמוקרטיים כשיתוף ציבור בתהליכי קבלת החלטות, שקיפות, נגישות ומעורבות התושב במדיניות הרשותית.

 

בהתאם לכך, אנו מתחייבים לפעול בקדנציה הקרובה למען חיזוק הדמוקרטיה המקומית, באמצעות הנושאים הבאים:

1. ועדי שכונה דמוקרטיים - החוליה המקשרת בין התושבים, לבית הרשות המקומית.

  • הקמת ועדי שכונות דמוקרטיים בעיר על בסיס תקנון רשמי, אחיד ונגיש באתר העירייה

  • הכרה בועד השכונה בגוף יציג רשמי של התושבים

  • קיום בחירות רשמיות מטעם הרשות, בהתאם לתקנון, בשכונות המעוניינות בכך

 

2. השתתפות ציבור - הרחבת תהליכי שיתוף ציבור והנגשתם לתושבים - מעבר מיידוע ציבור להשתתפות ציבור.

  • הטמעת אסיפות אזרחים, במסגרתן מתקבלות הסכמות בנושאים שעל סדר היום העירוני

  • הרחבת תהליכי שיתוף ציבור ברשות לתחומים נוספים: תקצוב משתף, עיצוב תהליכי התחדשות עירונית, וועדות היגוי עירוניות וכו'.

 

3. נגישות ושקיפות - הנגשת פעילות הרשות לתושב והגברת שקיפות המידע העירוני

  • פרסום מידע עירוני באופן שוטף ונגיש: פרוטוקולי ועדות, דוחות ביקורת, תוכניות עבודה עירוניות, דוחות רבעוניים של האגפים השונים ועוד

  • קידום פגישות מקצועיות בין בעלי תפקידים בתוך הרשות, לבין נציגויות תושבים רשמיות

  • הנהלת הרשות תקיים מפגשים פתוחים ותדירים ברחבי העיר, תוך שקיפות ופרסום באופן רחב

לחומר רקע בנושא- לחצו כאן

מי אנחנו?
תנועה ישראלית פועלת לחיזוק הדמוקרטיה בישראל, כדי שכל אזרח ואזרחית במדינת ישראל יוכלו להשפיע על נושאים החשובים לו. לצורך כך, תנועה ישראלית פועלת ליצירת כוח אזרחי ,שיוביל לתיקון שיטת הממשל וחיזוק הדמוקרטיה. התנועה פעילה ב 19 ערים ברחבי הארץ, מלווה התארגנויות של תושבים, מקימה ועדי שכונות, מקיימת הכשרות לפעילים ונציגי ציבור, במקביל לקידום מדיניות מול הרשויות והממשל. התנועה שואפת לשלב בעמדות השפעה מנהיגות מקומית שתהיה מחויבת לייצג נאמנה את התושבים.

הצטרפו למתמודדים ומתמודדות שכבר חתמו על האמנה הדמוקרטית - לרשימת החותמים

לפרטים נוספים - ליאור אשכנזי, מנהלת רשת חברי המועצה בתנועה ישראלית.

נייד: 054-4374290   |   מייל: lior.a@israelimovement.com

bottom of page