top of page

נייר עמדה - הצורך בהקמת מנהלת בצפון

בחלוף כחצי שנה מתחילת המלחמה והמתקפות הבלתי פוסקות על יישובי הצפון, המדינה עדיין לא הקצתה כספים ייעודיים לשיקום הצפון ולתפקוד השוטף של כלל הרשויות המקומיות בימי הלחימה. בתנועה ישראלית חברנו ל"מרכז להעצמת האזרח" ושיגרנו נייר עמדה לחברי הוועדה המיוחדת לפיתוח הנגב והגליל.


נייר עמדה מטעם תנועה ישראלית והמרכז להעצמת האזרח

בחלוף כארבעה חודשים מתחילת המלחמה והמתקפות הבלתי פוסקות על יישובי הצפון, המדינה עדיין לא הקצתה כספים ייעודיים לשיקום הצפון ולתפקוד השוטף של כלל הרשויות המקומיות בימי הלחימה.


ממילא מערכת היחסים בין השלטון המרכזי לבין השלטון המקומי בישראל ידועה בחוסר עצמאות משווע של הרשויות המקומיות, אך מלחמת חרבות ברזל חשפה לא רק את מצוקתן של הרשויות המקומיות בשל היעדר סמכויות ותקציבים, אלא גם את הקושי הרב של רשויות קו העימות לתפקד מבלי שיקום אזורי - השקפת המבט האזורית התגלתה כאקוטית לשיקום רשויות. המלחמה הכריחה את מדינת ישראל לאמץ תפיסה אזורית על ידי הקמת גופים המהווים גופי ביניים, הממוקמים בין השלטון המרכזי לבין השלטון המקומי - מנהלות האזוריות כגון מנהלת תקומה, הן בעלות תפיסה תחבורתית, בריאותית, תכנונית, חינוכית ועוד תחומים רבים בתפיסה אזורית. 

 

תנועה ישראלית והמרכז להעצמת האזרח קוראים לכם חברי הוועדה המיוחדת לפיתוח הנגב והגליל, לפעול למען ביזור תקציבים לרשויות בצפון להקמת מנהלת עצמאית אד הוק, אך חשוב מכך! לאמץ פתרון טווח ארוך ביחס לשינוי שיטת הממשל והקמת רובדי שלטון שיהוו הפקת לקחים מחוסר תפקוד משרדי הממשלה והצורך בתפיסה אזורית. במרבית המדינות בעולם זהו תפקידו של השלטון האזורי, הממוקם בין השלטון המרכזי לשלטון המקומי ומייצר שיתופי פעולה בין רובדי השלטון השונים ואף בין הרשויות עצמן שבתחומו.


ואלו הנקודות המרכזיות:

  1. על פניו, הממשלה פועלת לתקצוב הרשויות שנפגעו במלחמה ולשיקומן, אך בפועל היא פוגעת תקציבית ברשויות המקומיות בצפון בדרכים עקיפות כפי שיפורט להלן: כפי שעולה מניסוח הצעת המחליטים במסגרת "תכנית תכנית שיקום ופיתוח מרחב קו העימות בצפון" - מוענק תקציב של כמיליארד שקלים לשנה לכ-117 רשויות מקומיות בצפון, אך מבדיקה מעמיקה נראה כי תקציב המדינה לשנת 2024 דווקא פוגע משמעותית בתקציבי הרשויות המקומיות בתחומים שונים וכי החלטות ממשלה על תקציבים לרשויות בצפון כלל לא יושמו. משרד האוצר לקח תקציבים ייעודיים לרשויות המקומיות על פי חוק, והשתמש בהם לשימושים אחרים, בנוסף לכך לפי מבקר המדינה עד ליום זה לא תוקצבה תכנית מגן צפון שייעודה לרשויות הללו בשווי של כ-1.36 מיליארד שקלים. מה שמוביל למסקנה שתוספת תקציבית זו נעשתה לאחר פגיעה משמעותית בתקציבי הרשויות המקומיות בצפון. 

  2. אנו קוראים לממשלה לאמץ תפיסה ארוכת טווח ביחס לשינוי שיטת הממשל והקמת רובדי שלטון שיהוו הפקת לקחים מחוסר תפקוד משרדי הממשלה והצורך בתפיסה אזורית. במרבית המדינות בעולם זהו תפקידו של השלטון האזורי, הממוקם בין השלטון המרכזי לשלטון המקומי ומייצר שיתופי פעולה בין רובדי השלטון השונים ואף בין הרשויות עצמן שבתחומו.


אנו קוראים לחברי הוועדה לאמץ את תפיסת האזוריות וקידום רובד האזורי שקודמה בממשלה במסגרת הדו"ח של הצוות לקידום אזוריות של משרד הפנים (2021).  


לחצו והורידו את נייר העמדה המלא -


נייר עמדה - הקמת מנהלת צפון
.pdf
Download PDF • 527KBコメント


bottom of page