top of page

תגובה לטיוטה של התכנית הכלכלית

עודכן: 7 בנוב׳ 2023

בתגובה לטיוטה של התכנית הכלכלית לשנים 2023 - 2024, ובאופן ספציפי בתגובה לחלק שעוסק במינוף תקציבי פיתוח ברשויות המקומיות, כתבנו מכתב מפורט שנשלח לאגף התקציבים במשרד האוצר עם תגובתנו המפורטת. להלן המכתב לעיונכם:הנדון: תגובה לטיוטה של התכנית הכלכלית לשנים 2023 - 2024 - מינוף תקציבי פיתוח ברשויות המקומיות

חוות דעת זו מטעם "תנועה ישראלית" מתייחסת לפרק העוסק במינוף תקציבי פיתוח ברשויות המקומיות, אשר מופיע בעמודים 230 - 226 בטיוטת התכנית הכלכלית לשנים 2023 ו - 2024 (להלן "הצעת התכנית הכלכלית").


תנועה ישראלית (ע"ר) שמה לה למטרה לחזק את ההשפעה האזרחית על השלטון המקומי והמרכזי בישראל באמצעות ארגון תושבים בשטח וקידום שינויים מבניים בשיטת הממשל.


"תנועה ישראלית" הייתה בין ארגוני החברה האזרחית אשר הגישו את המלצותיהם ותפיסתם לגבי ביזור סמכויות מיטבי לאנשי הוועדה הבין-משרדית שהוקמה מכוח החלטת ממשלה מס' 675, ותרומתם קיבלה הכרה בתוצר הוועדה הפנים-משרדית.


"תנועה ישראלית" מברכת על עיקרי הצעת התכנית הכלכלית, ובראשם הרחבת התנאים המנהליים להכרזה על רשויות איתנות ויציבות, וכן מיסוד מעמד הרשויות היציבות בחוק.


אנו ממליצים כי בנוסף לסעיפים המוצעים בפרק מינוף תקציבי פיתוח לרשויות המקומיות, יתווספו תנאי סף נוספים החיוניים לביזור סמכויות אפקטיבי כפי שיפורטו להלן.


לקריאת המכתב במלואו -


מכתב עבור משרד האוצר ומשרד הפנים הורדת פרק מינוף תקציבי פיתוח ברשויות המקומיות
.pdf
Download PDF • 620KB

댓글


bottom of page