top of page

הורדת פרק מינוף תקציבי פיתוח ברשויות המקומיות

עודכן: 7 בנוב׳ 2023

קראו את המכתב הרשמי ששלחנו בתנועה ישראלית לשר הפנים והשר לשירותי דת, שר האוצר ולמנכ"לי משרדיהם. המכתב קורא להורדת פרק מינוף תקציבי פיתוח ברשויות המקומיות, עם דגש על סעיפי ביזור הסמכויות לרשויות המקומיות בתוכנית הכלכלית.המכתב הרשמי ששלחנו בנושא התכנית הכלכלית

במסגרת התכנית הכלכלית לשנים 2023 ו - 2024, אשר פורסמה להערות הציבור עד ליום 22.2.23, הופיע פרק "מינוף תקציבי פיתוח ברשויות המקומיות" (עמודים 226-230 בטיוטת התוכנית הכלכלית לשנים 2023 ו - 2024) ומפרסומים שונים בתקשורת נודע לנו כי הפרק הורד מהתכנית הכלכלית טרם הצבעת הממשלה ביום 23.2.23. הפרק נושא בחובו בשורה אדירה לחיזוק מעמד השלטון המקומי בישראל, באמצעות ביזור סמכויות מהשלטון המרכזי אל השלטון המקומי והסדרת היחסים בין שני רובדי השלטון.הפרק האמור כולל את תיקוני החקיקה החשובים הבאים: .1 ביזור סמכויות ממשרדי הממשלה לשלטון המקומי –פרק תקציבי פיתוח ברשויות המקומיות תואמים חלק מההמלצות אשר גיבשה הוועדה הבין-משרדית וצוות משרד הפנים לביזור סמכויות, אשר הוקמו מכוח החלטת ממשלה מס' 675 הנוגעת לביזור סמכויות מן השלטון המרכזי לשלטון המקומי והפחתת רגולציה עודפת ובו בוזרו סמכויות מ- 15 משרדי ממשלה אל השלטון המקומי.

2. יצירת מדרג ביזור סמכויות דיפרנציאלי בן שלוש רמות - רשויות איתנות, רשויות יציבות ורשויות "רגילות" - באמצעות מיסוד המעמד חוקי וקביעת התנאים להכרזה על רשויות יציבות. בהתאם למדרג זה, הסמכויות לשלטון המקומי יבוזרו באופן מדורג בהתאם לדירוגה של הרשות כאיתנה,יציבה או "רגילה," כאשר הדירוג מתבסס על עמידה בתנאים פיסקליים ומנהליים שונים. תיקונים אלו, במידה ויתקבלו, עתידים לחזק את האוטונומיה הפיסקלית והמנהלית של השלטון המקומי בישראל באופן אחראי ומבוקר, באמצעות הצבת תנאים המבטיחים מנהל תקין ברשויות המקומיות.

3. תוספת תנאים מנהליים להכרזה על רשויות איתנות ויציבות - בנוסף לתנאים הקיימים כיום להכרזה על רשויות איתנות, אשר רובם נוגעים להתנהלות הפיסקלית של הרשות המקומית, הוצע להרחיב את רשימת התנאים להכרזה של רשויות איתנות (ויציבות). התנאים כוללים חמישה תנאים מנהליים נוספים הנוגעים למנהל תקין של הרשות, וביניהם מינוי תקין של נושאי משרות סטטוטוריות (מבקר פנים,מנכ"ל, גזבר,מהנדס ויועץ משפטי) והחלת הוראות השקיפות הנוגעות לישיבות המועצה על ישיבות ועדות המועצה.

תנועה ישראלית (ר"ע) -ארגון שקם בכדי לחזק את השפעת האזרחים על ההחלטות הפוליטיות המעצבות את חייהם - הגישה את המלצותיה לוועדה המקצועית שהוקמה בעקבות החלטת הממשלה 675, בירכה על עיקרי המלצות הוועדה וצוות משרד הפנים, וכן על הבחירה לאמצן במסגרת התכנית הכלכלית. מדובר בצעד שיתרום לחיזוק הדמוקרטיה והמשילות המקומית, באמצעות מתן תמריץ לפעילות תקינה של מנגנוני הבקרה והפיקוח בתוך הרשות המקומית, אשר תפקידם לשמור על האינטרס הציבורי מול הדרג המקצועי והנבחר ברשות, ולדרוש מדרגים אלו להתנהל באחריותיות כלפי התושבים. הצטערנו להיווכח השבוע כי הסעיפים המופיעים בפרק "מינוף תקציבי פיתוח ברשויות המקומיות" לא נכללו בתקציב שאישרה הממשלה, על אף חשיבותם הרבה. יותר מכך, פרק זה לא נידון כלל בישיבת הממשלה לאישור התקציב, והוסר בטרם ההצבעה על אישור התקציב. עוד נודע לנו כי הליך ההצבעה על התקציב היה חפוז באופן חריג, והדיון בממשלה לא כלל סעיפים רבים מתוך התוכנית הכלכלית, בשונה משנים קודמות ובניגוד להמלצת הייעוץ המשפטי לממשלה. זאת ועוד, משרד האוצר אף כלל את הפרק האמור במסגרת ההערות לציבור ב - 22.2.23 יום ד', וההצבעה על התכנית התקיימה ביום העוקב יום ה' 23.2.23, לא נותר אלא לתהות כיצד התכוונו שרי הממשלה או משרד האוצר להתייחס ברצינות להערות הציבור על התכנית הכלכלית, כאשר פחות מיממה לאחר שליחת ההערות, שרי הממשלה הצביעו על התכנית.


בנוסף, ההחלטה להסיר את פרק "מינוף תקציבי פיתוח ברשויות המקומיות" מהדיונים אודות התכנית הכלכלית אינה מובנת לאור הנטל התקציבי המינורי של הסעיפים הכלולים בו, לצד יתרונותיהם הרבים. סעיפים מרכזיים אחרים שכן נידונו ואושרו, כגון הקמת קרן ארנונה עסקית לתימרוץ דיור, היו בעלי השלכות תקציביות משמעותיות יותר ובכל זאת נכללו בתכנית הכלכלית.


השבוע בירך שר האוצר על אישור התקציב אשר כלל "שורה של רפורמות מבניות מאוד חשובות למשק." לדידנו, רפורמה מבנית נוספת נדרשת בשלטון המקומי, אשר מהווה רובד שלטוני בעל חשיבות מכרעת לחיי היום-יום של תושבי ישראל, והינו בעל יכולות ביצועיות גבוהות ומוכחות, דבר אשר נבחן ביתר שאת והוכתר כהצלחה בעת משבר מגפת הקורונה. אנו קוראים לכם להחזיר לשולחן הדיונים את פרק "מינוף תקציבי פיתוח ברשויות המקומיות" וסעיפי ביזור הסמכויות הכלולים בו, אשר מהווים בסיס לרפורמה מבנית במעמדו של השלטון המקומי ויחסיו עם השלטון המרכזי, רפורמה שנדרשה מזה זמן רב לפי

המלצתם של גורמים מהדרג המקצועי בממשלה וחוקרי שלטון מקומי בארץ ובעולם.


נשמח לקבל עמדתכם בנושא

בברכה,


עו"ד מלי טופצ'יאשוילי פרופ' איתי בארי

מנהלת מחלקת מדיניות וקשרי ממשל המחלקה למנהל ומדיניות ציבורית

תנועה ישראלית. בי"ס למדעי המדינה באוניברסיטת

חיפהComments


bottom of page