top of page
Banner_contact.jpg

1. לא הוכרזתי כפסול/ת דין או פושט/ת רגל.

2. איני מכהנ/ת כחבר/ה מועצה (להלן - העירייה) - מועמדים לתפקיד נציג/ת הרשות המקומית מוחרגים מסעיף זה.

3. איני משמש/ת כעובד/ת עירייה.

4. איני משמש/ת כעובד/ת תאגיד עירוני או תאגיד הפועל מטעם העירייה, הנמנה על הנהלת התאגיד או עובד/ת שבמסגרת תפקידו מקיים קשר עם תושבי השכונה דרך קבע.

5. בשלוש השנים האחרונות לא הורשעתי בעבירה שיש עמה קלון, ולא חויבתי בפסק דין סופי בעבירה כאמור.

הגשת מועמדות

לוועד
שכונה

איזה כיף לראות אותך פה,

אנחנו ממש צריכים אותך איתנו!

 

כמה שאלות קצרות וסגרנו את הפינה:

נשמח לסייע ולהשיב על כל שאלה

bottom of page