top of page

בחירות לוועד שכונת עומרים
פרדס חנה - כרכור

עומרים.jpg

טופס הגשת מועמדות לוועד שכונה - עומרים

אני מבקש.ת להגיש מועמדות לוועד בשכונת מגוריי

אני מצהיר.ה:

1. לא הוכרזתי כפסול.ת דין או פושט.ת רגל.

2. איני מכהנ.ת כחבר.ה מועצה (להלן - העירייה) - מועמדים לתפקיד נציג.ת הרשות המקומית מוחרגים מסעיף זה.

3. איני משמש.ת כעובד.ת עירייה.

4. איני משמש.ת כעובד.ת תאגיד עירוני או תאגיד הפועל מטעם העירייה, הנמנה על הנהלת התאגיד או עובד/ת שבמסגרת תפקידו מקיים קשר עם תושבי השכונה דרך קבע.

5. בשלוש השנים האחרונות לא הורשעתי בעבירה שיש עמה קלון, ולא חויבתי בפסק דין סופי בעבירה כאמור.

אנא סמנו את בחירתכם

תודה שמילאת את הטופס

bottom of page